ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

– Autóversenyző tábor –

 

Tartalom

I. Fogalom-meghatározások
II. Preambulum
III. A Szolgáltató, valamint a tárhely-szolgáltató adatai és elérhetőségei
IV. Általános rendelkezések
V. A szerződés létrejötte, fizetési feltételek
VI. A Rendezvénnyel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
VII. Adatkezelés
VIII. Elállás és felmondás
IX. Jogérvényesítési lehetőségek

I. Fogalom-meghatározások

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek.

Szolgáltató: Codalov Team Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Szent István u. 85.; cégjegyzékszám: 1309219004; adószám: 27786347213; statisztikai számjel: 277863471133; képviseli: Vados Ádám Gábor ügyvezető).

Vevő: Szolgáltató által szervezett táborokon és tanfolyamokon részt vevő személy.

Szülő: Szolgáltató által szervezett táborokra és tanfolyamokra jelentkező kiskorú személy törvényes képviselője.

Részvételi Díj: a Rendezvényen való Vevői részvétel ellenértéke, melynek összegszerűségét a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé, valamint a jelentkezés folyamatában külön is ismerteti.

Honlap: A https://autoversenyzoleszek.hu/ domain alatt elérhető webhely és annak valamennyi aldomainje.

Rendezvény: A Szolgáltató által szervezett és megrendezett tábor és tanfolyam.

Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Korm. rend.: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet.

Jelentkezési Lap: jelenti a jelentkezéshez szükséges, Honlapon közzétett elektronikus jelentkezési lapot, valamint az azt megelőző minden elektronikus kapcsolatfelvétel során megadásra kerülő személyes adatot, valamint e jelentkezési folyamatokat.

II. Preambulum

Jelen ÁSZF tartalmazza és rögzíti a Szolgáltató által szervezett Rendezvényeken történő jelentkezés feltételeit és folyamatát, jogi hátterét, valamint a Rendezvényeken való részvételhez kapcsolatos jogok és kötelezettségek általános feltételeit.

Jelen ÁSZF kiterjed valamennyi Vevőre, valamint – amennyiben alkalmazandó – Szülőre, illetve a Szolgáltatóra (a továbbiakban: Felek).

Azon rendelkezések, ahol Szülők is nevesítésre kerülnek a kiskorúnak nem minősülő Vevők esetén megfelelően – törvényes képviselet nélküli értelmezésben – alkalmazandók.

III. A Szolgáltató, valamint a tárhely-szolgáltató adatai és elérhetőségei

Cégnév: Codalov Team Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2120 Dunakeszi, Szent István u. 85.
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 1309219004
Adószám: 27786347213
Statisztikai számjel: 2778634711313
E-mail: codalovteam@gmail.com
Telefonos ügyfélszolgálat: 06706230039
Panaszkezelés elérhetőségei: 06706230039

Tárhely-szolgáltató neve: Tárhelypark Kft.
Tárhely-szolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

IV. Általános rendelkezések

A Rendezvényekre történő jelentkezés a jelentkezési lap (a továbbiakban: Jelentkezési Lap) kitöltésével és elektronikus úton való megküldésével történik. A kiskorú Vevők tekintetében a jelentkezés feltétele, hogy a Szülő magára és képviseltjére nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. A Szülő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiskorú Vevő számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza. A nagykorú Vevő esetén az ilyen Vevő a jelen bekezdésben foglalt nyilatkozatokat maga nevében, saját magára nézve teszi meg megfelelően.

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vevő a Rendezvényen való részvétel Honlapon közzétett és jelentkezés során külön is megjelölt Részvételi Díjnak – jelen ÁSZF szerinti – megfizetésére, a Szolgáltató pedig a Rendezvény Honlapon, valamint külön megküldött tájékoztatóban közzétett információk és jelen ÁSZF feltételei szerinti szervezésére, valamint a Vevő részvételének biztosítására köteles. A Vevő és a Szolgáltató között szerződéses jogviszony a Jelentkezési Lap aláírásával jön létre azzal, hogy a Szolgáltató a jelen bekezdésben meghatározott főkötelezettségek teljesítésére mindaddig nem köteles a Vevő irányába, ameddig a Részvételi Díj teljes összege a jelen ÁSZF szerint megfizetésre nem kerül.

A Vevő és a Szülő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF-ben nem rögzített tájékoztatást a Szolgáltató a Honlapon, valamint a jelentkezést követően küldött tájékoztatásban teszi elérhetővé, mely a szerződés részévé válik. Egyebek mellett a Honlapon kerül feltüntetésre – a vásárlási folyamat technikai lépései megkezdésének lehetőségével – a jelentkezésről, azok áráról (mely árak a bruttó értéket jelentik, azaz magukban foglalják az ÁFA-tartalmat), illetve a vásárlás további feltételeiről szóló tájékoztatás is. A Honlapon ezen adatokat a látogató külön erre szolgáló regisztráció nélkül megtekintheti, megismerheti. A Szolgáltató a Rendezvények részletes programtervéről, valamint a Vevő által biztosítandó felszerelésekről, eszközökről, ruházatról és további feltételekről a jelentkezést megelőző elektronikus kapcsolatfelvétel során a Vevő által megadott e-mail címre küldött tájékoztatásban ad részletes információkat.
A Szolgáltató a Rendezvény programtervét érintően a változtatás jogát fenntartja.

A Vevő által megfizetett Részvételi Díj kizárólag egy, a jelentkezés során megjelölt időpontban szervezésre kerülő Rendezvényen való részvételre jogosít, ennek megfelelően az a Szolgáltató által szervezett bármely további Rendezvényen történő megjelenésre nem jogosít.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy az ÁSZF-et, valamint annak korábbi verzióit a Honlapon megismerhetővé teszi.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt és a Szülőt, hogy postai, illetve kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségei a III. pontban kerültek teljes körűen meghatározásra, továbbá a Szolgáltató kijelenti, hogy üzleti tevékenységének helye megegyezik székhelyével, melyet szintén a szóban forgó pont tartalmaz. A Szolgáltató a jelen bekezdésben megjelölt elérhetőségein biztosítja a Vevő számára.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt és a Szülőt, hogy a Honlapon a vásárlási folyamatok során feltüntetett díjösszegek már az adóval megnövelt összeget jelentik, azon felül további, a jelentkezéssel összefüggésben álló további költségek nem kerülhetnek felszámításra, ide nem értve a 47. pont szerinti adót.

Jelen ÁSZF alapján határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés megkötésére nem kerül sor.

A jelentkezésre alkalmas távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz (mobiltelefon, számítógép, tablet, stb.) használatával felmerülő internetkapcsolat ellenértékeként a Vevő egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. Ugyanakkor a Szolgáltató a Részvételi Díjon felül további díjat a vásárlási folyamat során fel nem számol.

A Rendezvényre való belépést biztosító jegy a Vevő által megadott e-mail címre, a Részvételi Díj teljes összegének teljesítését követően kerül megküldésre.

A Vevőt, mint fogyasztót megillető felmondási, valamint elállási jog a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint illeti meg.

A Szolgáltató minden hétköznap folyamán 9:00-14:00 óra között telefonos ügyfélszolgálatot biztosít a Vevő számára, amelynek elérhetőségeit a III. pont foglalja magában.

A Szolgáltató által értékesített Szolgáltatás tekintetében a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerinti jótállási kötelezettség nem tekintendő irányadónak.

A Szolgáltató kijelenti, hogy magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

A Szolgáltató a Vevő irányába fennálló a kellékszavatossági jogairól szóló tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF mellékletét képező, a Korm. rendelet mintatájékoztatója alapján tesz eleget.

A Szolgáltató és a Vevő/Szülő között a vásárlással határozott időtartamú szerződés jön létre, mely időben a Rendezvény lezárulásáig tart. E határozott tartamú szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulni nem tud.

A Szolgáltató részére letétet, illetve más pénzügyi biztosítékot a Vevő nem nyújt.

A Szolgáltató a technika fejlettségének megfelelő valamennyi ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a digitális adattartalom megfelelő védelem mellett üzemeljen. Ennek megfelelően a Szolgáltató külön szerveren tárolja az adattartalmat, melyről mentés készül.

A Szolgáltató az adatkezelési szabályokra vonatkozóan felvilágosítást külön Adatkezelési Szabályzatában nyújt, melyet Honlapján közzétesz. A szóban leadott foglalás és megállapodás nem minősül szerződéskötésnek, illetve ilyen módon a szerződés módosítása sem lehetséges.

Az ÁSZF nyelve magyar. Az ÁSZF írásba foglalt szerződésnek minősül, azokat a Szolgáltató elektronikusan iktatja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap bármely részét bármikor megváltoztassa, afelett rendelkezzen. Fenntartja továbbá a Szolgáltató a jogot arra, hogy a későbbiek során a Szolgáltatást más domain-név alá helyezze.

Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetekben az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak, valamint a Felek feltehető akarának megfelelő rendelkezés lép hatályba.

A Felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyban felmerülő esetleges jogvitáikat elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ÁSZF módosítását követően a Vevőt és a Szülőt e-mail útján tájékoztatja az ÁSZF módosításáról. A Vevő és a Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF Honlapon közzétett változásait figyelemmel kíséri.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Vevő és Szülő azonosítását, illetve a Vevővel és Szülővel történő kapcsolattartást szolgálja. A Vevő/Szülő e-mail címére reklámot tartalmazó hírlevelet a Szolgáltató csak a Vevő kifejezett előzetes hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld az Adatkezelési Szabályzat előírásaival összhangban.

Valamennyi ÁSZF-fel kapcsolatos kérdésben, jogvitás helyzetben a magyar jog szabályai irányadók.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a programterven, illetve Részvételi Díj összegén időközben módosítson. Az árak módosulása kizárólag a még meg nem fizetett Részvételi Díjra nézve irányadó ilyen esetben.

Jelen ÁSZF háttérszabályozását jelenti az érintett Rendezvény helyszínét biztosító harmadik személyek által közzétett házirend, egyéb szabályzat. Ezek betartására a Vevő jelen ÁSZF mellett kötelezettséget vállal.

V. A szerződés létrejötte, fizetési feltételek

A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszony a Vevő és a Szolgáltató között a Honlapon közzétett Jelentkezési Lap kitöltésével és beküldésével jön létre, melynek lépéseit jelen fejezet foglalja magában. Amennyiben a Vevő kiskorú, úgy a szerződés a Vevő és a Szolgáltató között a Szülőtől szükséges jognyilatkozatok megtételével jön létre.

A jelentkezés lebonyolítására kizárólag a Honlapon van lehetősége a Vevőnek/Szülőnek.

A Vevő a Jelentkezési Lap kitöltésével tud jelentkezni a Rendezvényre, melynek során bizonyos személyes adatait – a hatályos Adatkezelési Szabályzat szerint – köteles rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a Vevő kiskorú, úgy a Szülői adatok is a jelentkezés elengedhetetlen feltételeként megadásra kerülnek. A személyes adatok megadása mellett a Jelentkezési Lapon adja meg a Vevő, hogy mely Rendezvényen kíván részt venni.

A Szolgáltató a vásárlás folyamatában hibásan, hiányosan vagy tévesen megadott adatok kijavítását az alábbi eszközök útján biztosítja:
A vásárlást megelőzően a megadásra szoruló, ám a Vevő által ki nem töltött adatokról azonnali és automatikus visszajelzést ad a Honlap rendszere.
Ha az adatok megadása során valamely adatot a Vevő tévesen rögzített akkor azt újból be tudja gépelni a Jelentkezési Lap elküldéséig, illetve azokat javítani tudja.
A tévesen rögzített adatok utólagos javítása tekintetében a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein is áll a Vevő rendelkezésére.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Honlappal történő bármilyen visszaélés esetén. A Szolgáltató valamely Rendezvény közzétett létszámának betelte esetén is jogosult a jelentkezést visszautasítani.

A Vevő vagy a Szülő által megadott adatok valóságáért a Vevő felel, azok pontatlanságából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás vételára a Jelentkezési Lapon és a Rendezvények részletes leírásánál feltüntetett díj.

A Jelentkezési Lap kitöltését követően Szolgáltató e-mail útján megküldi a Részvételi Díj 50%-nak megfelelő összegről szóló díjbekérőt a Vevő és/vagy a Szülő részére, amely tartalmazza a pontos fizetési határidőt és a fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat. A fizetési határidő a díjbekérő megküldését követő 6 nap. A fennmaradó Részvételi Díj 50%-nak megfelelő összegről a Szolgáltató a kiválasztott Rendezvény kezdőnapját megelőző egy héten belül küldi meg a bekérőt, illetve ezzel egyidejűleg a teljes Részvételi Díjról szóló számlát. A fennmaradó összegre vonatkozó fizetési határidő a Rendezvény kezdetének napja.

Azon Vevő, aki a kiválasztott Rendezvény kezdőnapját megelőző egy héten belül küldi meg a Jelentkezési Lapot egyösszegű díjbekérőt küld a Szolgáltató a Részvételi Díj teljes összegéről, melyet az ilyen Vevő köteles a Rendezvény kezdőnapját megelőző 48. óráig kiegyenlíteni teljes összegben.

A Részvételi Díjat a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján, az abban foglalt fizetési határidőig, átutalással vagy személyes bankfióki befizetéssel kell megfizetni.

A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkezés visszaigazolásában szereplő azonosító számot. Az ennek elmulasztásából vagy az azonosító szám hibás feltüntetéséből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.

A Részvételi Díj pontos összege teljesítésének a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontja minősül, melyet követően a belépésre jogosító jegy a Vevő által megadott e-mail címre elektronikusan megküldésre kerül.
Bankszámlaszám: 11716008-22521428-00000000
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

A Jelentkezési Lap kitöltését követően a lemondásra a Vevő, kiskorú Vevő esetén a Szülő jogosult, amelyet írásban tehet meg e-mail vagy postai küldemény útján. A fizetési határidő be nem tartása esetén Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti.

A jelentkezéstől való elállás esetén a Rendezvény kezdőnapját megelőző 2. napig a teljes (megfizetett) Részvételi Díj visszatérítésre kerül a befizetéskor alkalmazott formában, azt követő elállás esetén a teljes Részvételi Díj összegére jogosult a Szolgáltató.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a Szolgáltatást részben vagy egészben megváltoztassa vagy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, amelyről a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Vevőt/Szülőt. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Vevő/Szülő nem támaszthat.

A Részvételi Díj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, mely táboronként eltérő lehet és a tábor helyszínén készpénzben fizetendő.

Amennyiben a Vevő a Rendezvényen a Részvételi Díj megfizetése ellenére nem kíván megjelenni, avagy nem jelenik meg, úgy a kifizetett Részvételi Díj megfizetésére nem köteles a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató ilyen esetben a teljes Részvételi Díjra jogosult.

VI. A Rendezvénnyel kapcsolatos jogok és kötelezettségek

A Vevő a Rendezvényre az arra szóló érvényes jeggyel jogosult belépni. A Vevő köteles a Rendezvényre történő belépéskor az erre jogosult személynek bemutatni érvényes jegyét, ennek igazolása hiányában belépésre nem jogosult.

Az érvényes jeggyel rendelkező Vevő jogosult a Rendezvény helyszínén tartózkodni, a kiszolgáló helyiségeket, berendezéseket használni, a Szolgáltató által biztosított, esetleges további járulékos szolgáltatásokat igénybe venni. A Szolgáltató, illetőleg a Rendezvény helyszínét biztosító harmadik személy jogosult bizonyos további szolgáltatásokat e körben külön díjazáshoz kötni. A Szolgáltató vállalja, hogy minderről, valamint a szabályokról igény szerint megfelelően tájékoztatja a Vevőt.

A Vevő jogosult – a külön helyszíni rend és szabályzatok betartása mellett, másokat nem zavarva – a Rendezvénnyel érintett helyszínekre belépni és a Rendezvény keretében biztosított szolgáltatásokat igénybe venni.

A Vevő köteles betartani a táborok alkalmával kihirdetett házirendben foglaltakat. A Vevő köteles betartani a Rendezvény során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Vevő, a kiskorú Vevő esetén Szülője felelős. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
a Vevő a házirendet, vagy bármely egyéb, jelen ÁSZF szerint rá irányadó szabályt súlyosan vagy ismételten megszegi;
a Vevő nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket;
a Vevő a társaival, Szolgáltatóval vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
a Szülő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.

A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Vevő vagy – kiskorú Vevő esetén – Szülője köteles megtéríteni. Több Vevő által közösen okozott ilyen kárért az érintett Vevők vagy vevői Szülők egyetemlegesen felelnek.

A Vevőnek az őt ért kárt kötelezettsége azonnal jelenteni a tábor vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset tisztázásához szükséges. Az egyes helyszíneken az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szolgáltató a helyszínen ismerteti, azonban a nem ilyen módon elhelyezett értéktárgyak biztonságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vevő, illetve kiskorú Vevő esetén a Szülő köteles a Szolgáltatót előzetesen írásban tájékoztatni a Vevő egészségügyi állapotáról és problémáiról. A felvilágosítás elmaradása esetén az ebből eredő kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vevő, valamint – kiskorú Vevő esetén – a Szülő a Jelentkezési Lap aláírásával tudomásul veszi, hogy a Rendezvény során a Vevőt ért károkért, balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Szolgáltató által szervezett táborokon és programokon a Vevő saját felelősségére vesz részt. A Vevő köteles betartani a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Vevő, kiskorú Vevő esetén Szülője felelős.

A Rendezvény helyszínén tanúsítandó magatartás tekintetében a Vevő köteles a Rendezvény helyszínét biztosító harmadik személy külön szabályzatát betartani és követni.

VII. Adatkezelés

A jelentkezés folyamatában a Vevő, valamint – kiskorú Vevő esetén – a Szülő megadja bizonyos személyes adatait. E személyes adatok kezelésének célját, alapelveit, módját és a kapcsolódó jogokat, kötelezettségeket és jogérvényesítési lehetőségeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Szabályzatban rögzíti. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Vevő, valamint – kiskorú Vevő esetén – a Szülő köteles magára nézve kötelezőként elfogadni az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot is.

Az Adatvédelmi Szabályzat és az ÁSZF rendelkezéseit együttesen kell értelmezni és alkalmazni, azok együttesen vonatkoznak a felekre. A Szolgáltató mind az Adatvédelmi Szabályzatot, mind az ÁSZF-et (valamint ezek esetleges módosításait) folyamatosan elérhetővé és letölthetővé teszi a Honlapon.

A Vevő, valamint – kiskorú Vevő esetén – a Szülő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

VIII. Elállás és felmondás

A Vevő a jelentkezést követően azonban a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja szerint a Vevő elállási, valamint felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a jelentkezés meghatározott időpontra eső szolgáltatásra irányul. Ennek megfelelően a jelentkezést követően a Vevő/Szülő nem jogosult a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetektől eltekintve elállási vagy felmondási jogot gyakorolni.

IX. Jogérvényesítési lehetőségek

A panaszkezelés során a Szolgáltató a Ptk., illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. A Vevő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a III. fejezetben foglalt elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek/Szülőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az e-mailen érkezett panasz írásbeli panasznak minősül.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a kézhezvételt követő 30 napon belül érdemben, e-mail útján (vagy a Vevő erre irányuló kérése esetén postai levélben) megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt/Szülőt.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások, egyeztetések során nem rendeződik, a Vevő panasszal élhet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, továbbá a békéltető testület, valamint bírósági eljárást is kezdeményezhet.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapja: http://www.nfh.hu/

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület; székhelye/levelezési címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefon: (1) 488-2131; fax: (1) 488-2186; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu.

Melléklet

A kellékszavatosságról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a …22 hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő….23, de legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ….24 vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.