Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

– #teamracz autóversenyző tábor –

1./ Bevezetés

A DUO-IMMO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az autóversenyző tábor szervezése során személyes adatokat kezel.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az érintettek személyes adatait milyen célból, meddig és hogyan kezeli társaságunk, és az adatkezelés vonatkozásában az érintetteknek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

A személyes adatok biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra.

Ha a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a forduljon hozzánk bizalommal a jelen Tájékoztatóban foglalt elérhetőségeken, kollégáink készséggel segítenek Önnek.

2./ A Tájékoztatóban használatos fogalmak meghatározása

Az alábbiakban összefoglaljuk a Tájékoztatóban előforduló legfontosabb fogalmakat:

 1. Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti az Érintettről.
 1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.
 1. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 1. Érintett: minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki az Adatkezelővel a jelen Tájékoztatóban foglalt kapcsolatba lép, melynek során az Adatkezelő a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatait kezeli. 
 1. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
 1. Áfatv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 
 1. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).
 1. GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.
 2. Szt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

3./ Az Adatkezelő

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelőnek, valamint az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév: DUO-IMMO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-210564

Székhely és levelezési cím: 2141 Csömör, Szőlő utca 93.

E-mail: duoimmokft@gmail.com

Az Adatkezelő képviselője:

Név: Vados Ádám Gábor

Levelezési cím: 2141 Csömör, Szőlő utca 93.

E-mail: duoimmokft@gmail.com

4./ Adatkezelési alapelvek

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít a GDPR 5. cikkében foglaltakkal összhangban.

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: 

Az Adatkezelő alapvetően az Érintettől közvetlenül veszi fel és kezeli a személyes adatokat, illetve amennyiben harmadik személytől közvetetten gyűjt személyes adatot, úgy azt külön feltünteti jelen Tájékoztatóban. Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólag jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Tájékoztató hatályos szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan elérhetővé és teszi. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen Tájékoztatóban foglalt célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen Tájékoztatót, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.

 1. Célhoz kötöttség: 

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Tájékoztatóban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve kötelezőként alkalmaz.

 1. Korlátozott tárolhatóság: 

Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A jelen Tájékoztatóban meghatározásra került az egyes adatkezelési célok esetében, hogy mennyi idő elteltével kerülnek az adatok törlésre.

 1. Adattakarékosság: 

Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek az adatkezelési cél eléréséhez valóban szükségesek. 

 1. Pontosság: 

Az Adatkezelő célja, hogy a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz. Az adatok naprakészségét az Érintettek is elősegíthetik az adatváltozás bejelentésével, vagy a megadott adataik helyesbítésével.

 1. Adatvédelem elve/ integritás és bizalmas jelleg: 

Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat alapvetően digitálisan, a papír alapon felvett, rögzített személyes adatokat pedig papír alapon is tárolja. Az adatvédelmi incidens megelőzése, illetve elhárítása érdekében az Adatkezelő különösen az alábbi technikai, szervezési intézkedéseket biztosítja:

  1. jelszavakkal és titkosítási eljárásokkal megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, valamint a jogosulatlan adatbevitelt, adatmódosítást, adattörlést;
  2. a papír alapon kezelt személyes adatokat zárt helyiségben, illetve zárható szekrényben tárolja;
  3. belső számítógépes rendszereiben kizárólag jogtiszta, folyamatosan ellenőrzött szoftvereket alkalmaz.

5./ Adatkezelési célok, az adatkezelések folyamata

5.1./ Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

A táborban való részvételhez online regisztráció szükséges. 

A Ptk. 2:14. § értelmében a cselekvőképtelen kiskorú nevében a törvényes képviselője jár el. (Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be.)

A Ptk. 2:12. § értelmében a korlátozottan cselekvőképes kiskorú (azaz 14 év felettiek, de 18 év alattiak) jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. 

 • Adatkezelés célja: táborban résztvevők nyilvántartása, tábor szervezése.
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
 • Kezelt adatok köre: név, életkor, lakcím, anyja neve, személyi igazolvány szám, adószám, TAJ szám.
 • Érintett: táborozó gyermek, illetve törvényes képviselője (név, aláírás tekintetében).
 • Adatkezelés időtartama: minimum a Ptk. szerinti elévülési idő lejárata (~ 5 év).

5.2./ Számlázással kapcsolatos adatkezelés:

A regisztráció részvételi díjhoz kötött, melyről az Adatkezelő számlát állít ki.

 • Adatkezelés célja: díj kifizetése.
 • Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)] – az Szt. és az Áfa tv. alapján.
 • Kezelt adatok köre: név, lakcím, adószám.
 • Érintett: törvényes képviselő.
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig kell tárolni.

5.3./ Gyermek egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos adatkezelés

A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 

4. § (1) értelmében a táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.

A gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. 

A nyilatkozatot a táborozás szervezőjének kell átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.

 • Adatkezelés célja: egészségügyi alkalmasság nyilvántartása.
 • Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) c)]
 • Kezelt adatok köre: 
  • gyermek neve, születési dátuma, lakcíme, anyjának neve; nyilatkozat arról, hogy a gyermeken nem észlelhetőek a következő tünetek: láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- é orrfolyás; tető- és rühmentes;
  • törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége.
 • Érintett: gyermek, aki a táborozásban részt vesz, illetve a törvényes képviselője.
 • Adatkezelés időtartama: 5 év.

5.4./ Védettségi igazolvánnyal kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben jogszabály kötelezi rá az Adatkezelőt, bizonyos résztvevők számára kötelező a védettségi igazolvány és a személyazonosító igazolvány bemutatása az Adatkezelő felé.

 • Adatkezelés célja: védettség ellenőrzése.
 • Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) c)]
 • Kezelt adatok köre: védettségi igazolványon szereplő adatok.
 • Érintett: táborozásban résztvevő személy, illetve 18 évet be nem töltött személy felügyeletét ellátó személy.
 • Adatkezelés időtartama: a védettségi igazolvány bemutatása történik.

5.5./ Szülői beleegyező nyilatkozat

18 éven aluli személy részvétele esetén az Adatkezelő kéri törvényes képviselője nyilatkozatát annak tanúsítására, hogy a törvényes képviselő a gyermek táborban való részvételét kéri, illetve, hogy a táborban való részvétel feltételeit megkapta, megismerte, elfogadja.

 • Adatkezelés célja: nyilatkozat a táborban való részvételről.
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
 • Kezelt adatok köre: név, aláírás.
 • Érintett: gyermek és törvényes képviselője.
 • Adatkezelés időtartama: 5 év.

5.6./ Nyilatkozat ételérzékenység, betegség, gyógyszerszedéssel kapcsolatban

A törvényes képviselő nyilatkozatot tehet arra vonatkozóan, hogy a gyermeknél ismert allergia, érzékenység, olyan betegség fennáll-e, amiről a szervezőknek a táboroztatás szempontjából érdemes tudniuk, illetve a tábor ideje szükséges-e gyógyszert szednie. Ezen adatok megadása a törvényes képviselő önkéntes döntésén alapul.

 • Adatkezelés célja: nyilatkozat a allergia, érzékenység, betegség, gyógyszerszedés kapcsán.
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
 • Kezelt adatok köre: név, aláírás, információ allergiáról/betegségről/gyógyszerről.
 • Érintett: gyermek és törvényes képviselője.
 • Adatkezelés időtartama: 5 év.

6./ Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

Érintetti jogok gyakorlásának szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatás kéréstől számított egy hónapon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív költséget számíthat fel.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, kérheti a személyazonosság megerősítéséhez szükséges további információk benyújtását is.

6.1. Kommunikáció az Adatkezelővel: 

Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: duoimmokft@gmail.com; levelezési címe: 2141 Csömör, Szőlő utca 93.

6.2. Hozzáférési jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.

A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. a kezelt személyes adatok;
 3. az adattovábbítás címzettjei;
 4. az adatkezelés várható időtartama, vagy ha ezt megállapítani nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett által gyakorolható jogok;
 6. a Hatósághoz történő panaszbenyújtás joga;
 7. az Adatkezelő által gyűjtött információk forrása, jogalapja.

6.3. Helyesbítés: 

Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti. 

6.4. Adattörlés: 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 2. az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét); 
 3. az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő; 
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Tiltakozás adatkezelés ellen: 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen Tájékoztató szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.6. Adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.

 1. az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.

6.7. Adathordozhatósághoz való jog: 

Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

6.8. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: 

Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

6.9. Bíróság előtti jogérvényesítés: 

az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

6.10. Kártérítés és sérelemdíj: 

Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:

  1. az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
  2. az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7./ Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megtesszük a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát (pl. nyilvánosságra kerülés, jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét (megváltoztatás, módosítás, törlés) rendelkezésre állását (elérhetőség, visszaállíthatóság).

8./ Vegyes rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztató egyoldalúan bármikor módosítsa.

A Tájékoztatóra a magyar jog szabályai alkalmazandók. 

A Tájékoztató utolsó módosításának dátumát az utolsó sor jelzi.

Budapest, 2021…….

 

 

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

 

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.